میر سیدعلی مشتاق اصفهانی

جنسیت: مردتخلص: مشتاقتولد و وفات: (۱۱۰۱ -۱۱۶۹/۱۱۷۰/۱۱۷۱) قمریمحل تولد: ایران - اصفهان - اصفهانشهرت علمی و فرهنگی: شاعراز سادات حسینی و از شعراء مشهور عهد نادرشاه افشار بود. …

جنسیت: مرد
تخلص: مشتاق
تولد و وفات: (۱۱۰۱ -۱۱۶۹/۱۱۷۰/۱۱۷۱) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از سادات حسینی و از شعراء مشهور عهد نادرشاه افشار بود. وی در اصفهان بدنیا آمد و نشو و نما یافت و از جوانی به سرودن شعر پرداخت. او از بنیان‌گذاران دورهٔ بازگشت بود و از سبک عراقی پیروی می‌کرد. از معاصرین او آذر بیگدلی ، هاتف اصفهانیو صبهای قمی بودند که مشتاق را استاد خود می‌دانستند و در محضر او فنون شاعری را آموختند. و آن‌گاه که وضع شعر و ادب آشفته بود با جمعی از دوستانش در اصفهان انجمنی تشکیل داد که به انجمن مشتاق معروف بود و شعراء بسیاری را در آن انجمن جمع کرده بود. وی برای بازگشت سبک هندی به سبک عراقی تلاش بسیار کرد. مشتاق در زادگاهش درگذشت و درتخت فولاد دفن شد. از آثار وی "دیوان" شعری است که نزدیک به شش هزار بیت می‌باشد و بعد از فوت او هاتف و آذر و صهبا آن را جمع‌آوری و تدوین نمودند. صاحب "نگارستان‌ دارا" به اشتباه تاریخ وفات او را ۱۱۰۶ آورده است.