مولانا محمد قاسم شادی‌شاه

جنسیت: مردتولد و وفات: ( ... )ز ۹۵۵ قمریمحل تولد: مشخص نیست.شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعراهل خراسان بود و در عصر سلطان ابو سعید گورکانی می‌زیست. از شاگردان سلطان محمد نور بود …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۹۵۵ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
اهل خراسان بود و در عصر سلطان ابو سعید گورکانی می‌زیست. از شاگردان سلطان محمد نور بود و در خدمت سلطان محمد خندان نیز مشق می‌نمود. نستعلیق را به مهارت می‌نوشت ، ولی دیرنویس بود. بین او و میرعلی هروی همیشه معارضه جاری بود که اغلب به گستاخی شادی‌شاه منجر می‌شد. میرمحمد حسین هروی از شاگردان او است. در "پیدایش خط و خطاطان" قطعه‌ای از وی آورده شده که تاریخ ۹۵۵ ق دارد.