آفتاب

خط فقر و آمارهای نگران کننده

خط فقر و آمارهای نگران کننده

آمارها می گویند ۱۵ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند. آیا این اعداد قابل اتکا هستند و باید براساس آنها خبر ساخت.

کد N510802

وبگردی