آفتاب

سایه سنگین تغییرات اقلیم بر ‌امنیت غذایی جهان

سایه سنگین تغییرات اقلیم بر ‌امنیت غذایی جهان

اكنون و با وقوع سیل‌های خانمان‌برانداز پاكستان و آتش‌سوزی‌های فراگیر و مخرب روسیه و بلایای طبیعی مشابه دیگری در آمریكا و اروپا، انتظار می‌رود زمین آبستن پیامدهای بالقوه دیگری از نمایش آثار سوء تغییرات اقلیمی بر پیكره خود و ساكنانش باشد و بر ناظران جهانی پوشیده نیست كه دنیا شاهد سوگیری آشكار تغییرات اقلیمی به سمت ایجاد الگوهای آب و هوایی متفاوتی است كه بر اساس آن دیگر نمی‌توان كشاورزان را به عنوان تنها مشتریان خو گرفته و مبتلا به پیامدهای آن به شمار آورد.

کد N603075

وبگردی