آفتاب

نگرانی از افزایش جمعیت از اشتباهات بزرگ است

نگرانی از افزایش جمعیت از اشتباهات بزرگ است

ایران كشور فقیری نیست، اما باید با برنامه‌ریزی درست از ثروت و منابع آن استفاده كرد ،چرا که در این صورت با بودجه های موجود می‌توان پیش از دو برابر كار انجام داد. نباید اسیر برنامه‌ریزی‌ها و طراحی‌های نظام سرمایه داری شد.

کد N598830

وبگردی