آفتاب

تایید عدم کیفیت بنزین ها در تهران

تایید عدم کیفیت بنزین ها در تهران

قرار است بنزین و گازوییل با استاندارد یورو ۵ در تهران ارائه شود.

کد N608048

وبگردی