آفتاب

اولین توئیت محمد مخبر بعد از معاون اولی دولت رئیسیمعاون اول رئیس جمهور به پیام رسان توئیتر پیوست

 محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری در توئیتی نوشت: به نام خدای شهیدان و راستگویان فارغ از هرزنده باد و مرده باد سر به راه مملکت باید نهاد

این صفحه کاربری محمد مخبر_ فرزند خوزستان و خادم همه مردم بی مانند ایران_ جهت تعاملی بی واسطه به محضر شماست.

وبگردی