قبايل لُر از مرز ايران و عراق گرفته تا شهر کرمانشاه واقع در شمال لُرستان و جنوب کردستان و از دامنه‌هاى زاگرس گرفته تا جلگه‌‌هاى مرتفع خليج در نزديکى شيراز، در همه جا پراکنده هستند. تا همين اواخر بافت‌هاى قبايل لُر با صنايع دستى ديگر نواحى جنوبى اشتباه مى‌شد. تنها در چند دههٔ اخير بود که مشخص شد بسيارى از گليم‌هاى قشقايى در واقع لُر بوده و لُرها تمام طرح‌هاى خود را از دست بافت‌هاى قشقايى اقتباس نکرده‌اند بلکه در واقع لُرها بيشترين تأثير را بر طرح‌هاى قشقايى گذاشته‌اند. زير بنا به عقيدهٔ مورخين، قدمت تاريخى لُرها بسيار بيشتر از قشقايى‌ها است. آنچه دربارهٔ تفاوت‌هاى اين دو نوع گليم مى‌توان گفت اين‌که: پشم منسوجات لُر در بافت زبرتر است و موقع لمس کردن ضخيم‌تر به‌نظر مى‌رسد و تارهاى به‌کار رفته در آنها از پشم قهوه‌اى است، در صورتى که در گليم‌هاى قشقاقى از پشم‌هاى سفيد استفاده مى‌شود. رنگ گليم‌هاى لُر تيره‌تر و از تنوع رنگ محدودترى برخوردار است. ترکيب‌بندى قالى‌هاى لُر نسبت به کارهاى قشقايى پيچيدگى کمترى دارد. متن‌ها مشخص و ساده بوده، قسمت‌هاى فرعى آن بدون هيچ زينتى از متن اصلى جدا شده و داراى حاشيه‌هايى بسيار ساده است.


بافندگان ، زمينه گليم را به نوارهاى رنگين و نگاره‌هاى پراکنده تقسيم کرده اند. متن مرکزى با حاشيه‌اى شطرنجى احاطه شده است. نگاره ترکى که در داخل هر يک از ترنج‌ها به چشم مى‌خورد ، در بسيارى از گليم‌ها وجود دارد.


بعضى از گليم‌ها ، من جمله کارهاى قشقايى و لر ، از يکديگر به سختى قابل تشخيص است. پشم به کار رفته در اين گليم نسبتاً ضخيم و فاقد درخشندگى و مرغوبيت دست بافت‌هاى قشقايى است. رنگ‌ها تيره‌تر است و از زرد کم رنگ و قهوه‌اى در اين گليم بيش‌تر استفاده شده است. تارها پشمى و قهوه‌اى رنگ است و ريشه‌ها باموى اسب يا بز بافته شده است .


لر : ۵۱/۱ × ۱۸/۲ متر
لر : ۵۱/۱ × ۱۸/۲ متر
لر : ۴۴/۱ × ۶۶/۲ متر
لر : ۴۴/۱ × ۶۶/۲ متر