فلسفه کاربردی رسانه

در دنیای مدرن که سیر تصاعدی تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در فرهنگ، علم، تجارت و سیاست کاملاً محسوس است رسانه از طلایه‌داران فکری قرن بیست و یکم محسوب می‌شود.