تعریف مهندسی ارزش

مهندسی ارزش متدولوژی قدرتمندی است که با بهبود عملکرد و کیفیت و شناسایی و ارتقای شاخص های ارزش ، رضایت مشتری را افزایش می دهد و به ارزش سرمایه گذاری می افزاید.