روانشناسی گل‌ها

گل نیلوفر نمادی از انسان‌هائی است که شعور و عشق را توأمان برای رسالت انسانی و بقا جاودانگی به‌کار می‌برند.