چالش های معرفت شناختی پژوهش های اجتماعی،تاریخی

وجود نظریه پردازی و تفسیرگرایی در دو حوزه جامعه شناسی و انسان شناسی سبب می شود که به لحاظ بینشی و به لحاظ روش شناسی میان این دو حوزه و حوزه تاریخ تفاوت های عمده ای وجود داشته باشد.