نگاهی به سریال پرستاران

زمان بندی معمول مجموعه های تلویزیونی اغلب ۴۰ تا ۵۰ دقیقه است اما اغلب مجموعه های خارجی که در ایران به نمایش درمی آیند، تا حد ۳۰ دقیقه یا کمتر تقلیل پیدا می کنند و حتی سیر داستان و نوع مکالمات و گاهی نسبت آدم ها نیز تغییر می پذیرند.