آشوری - داریوش

داریوش آشوری متولد ۱۱ مردادماه ۱۳۱۷ تهران.