گیاهخواری

در گیاه‌خواران میزان روی (nz) دریافتی کمتر و یا مساوی با غیرگیاه‌خواران است. بیشتر مطالعات نشان می‌دهد که سطح روی موجود در مو، سر و بزاق گیاه‌خواران در حد نرمال است.