ارتش‌ پس‌ از ورود امام‌ به‌ ایران‌

در ساعت‌ ۱۵:۹ در هواپیما باز شد و حاج‌ احمد خمینی‌، پسر آیت‌الله‌ خمینی‌ اولین‌ نفری‌ بود که‌ از در بیرون‌ آمد. در ساعت‌ ۲۱:۹ آیت‌الله‌ طالقانی‌ به‌ اتفاق‌ پسر وارد هواپیما شدند.