شهید اسدالله لاجوردی

سید اسدالله لاجوردی، ۱۳۱۴ ش. در جنوب تهران متولد شد. پدرش علی اكبر، هیزم‌فروش بود. اسدالله در دومین سال تحصیلی در دبیرستان‌، ترك تحصیل كرد و در كنار پدر به كار مشغول شد.....