حقوق کودکان را باید شناخت

مصاحبه با "سالازار فولکمن" رئیس صندوق حمایت از کودکان(یونیسف) در ایران