فلفل (سیاه – سفید)

از تقطیر شاخه ها و ساقه های فلفل سایه در حدود ۴/۲-۱ درصد اسانس روغنی فرار به دست می اید.این اسانس منشا عطر خاص فلفل است و طعم تند مخصوص فلف سیاه در اثر وجود ماده زرینی چاویسین و سوزانندگی پس از مزه كردن ان در آثر وجود آلكالوئید متبلوری به نام پی پرین می باشد كه هر دو اجزای زرین روغنی فلفل سیاه می باشند كه از طریق حلالها آنها را از فلفل سیاه ساییده شده به دست می آورند.