سیاه گوش ایران

سیاه گوش به رنگ خاکستری با خالهای سیاه وتو پر،نوک گوشها با دسته ای از موهای سیاه و بلند دم بسیار کوتاه،با نوک پهن و سیاه.