هزينه‌هاى گمرکى وجوهى است که براساس بند ج ماده ۲ قانون امور گمرکي، با تصويب هيئت دولت، براى انجام عمليات گمرکى دريافت مى‌شود:


خدمات فوق‌العاده، انجام تشريفات گمرکى در خارج از اماکن گمرکى و يا در داخل اماکن گمرکى ولى در ساعات تعطيل است (مادهٔ ۶ آئين‌نامه اجرائى قانون امور گمرکى).