جدول هزينهٔ تعيين تعرفه در گمرک

رديف روش تعيين تعرفه ۱ تا ۳ قلم ۴ قلم بيشتر
۱ بدون آزمايشگاه و کارشناس
۵۰،۰۰۰ ريال
(جمعاً براى ۳ قلم)
۱۰،۰۰۰ ريال
(براى هر قلم اضافي)
۲ با آزمايشگاه و کارشناس هزينه‌هاى فوق + هزينهٔ آزمايشگاه يا هزينه کارشناسى رسمى يا کارشناسى خارج از گمرک
۳ کالاى وارد نشده ۵۰،۰۰۰ ريال ۱۰،۰۰۰ ريال براى هر قلم اضافى
۴ با ابلاغيه کميسيون رسيدگى به اختلافات گمرکى ۱۰۰،۰۰۰ ريال ۲۰،۰۰۰ ريال براى هر قلم اضافى

جدول هزينهٔ خدمات فوق‌العاده در ساعات غيرادارى

رديف خدمات فوق‌العاده
روز
(هر ساعت)
شب
(هر ساعت)
ملاحظات
۱ در محل گمرک
۴۰۰۰ ريال
(هرگروه)
۶۰۰۰ ريال
(هر گروه)
-
۲ خارج از محل گمرک
۸۰۰۰ ريال
(هر گروه)
۱۲،۰۰۰ ريال
(هرگروه)
هزينهٔ رفت و آمد يا تأمين
آن به عهده متقاضى است

جدول هزينهٔ مراقبت از کالا

رديف شرح
روز
(هر ساعت)
شب
(هر ساعت)
ملاحظات
۱ انبار اختصاصى و خارج از گمرک ۸۰۰۰ ريال ۱۲۰۰۰ ريال نرخ‌ها براى هر گروه يا تيم گمرکى است
۲ کالاى انتقالى در گمرک ۴۰۰۰ ريال ۶۰۰۰ ريال نرخ‌ها براى هر گروه يا تيم گمرکى است
۳ کالاى انتقالى خارج از گمرک ۸۰۰۰ ريال ۱۲۰۰۰ ريال هزينه رفت و آمد يا تأمين وسيله نقليه به عهده متقاضى است