اين هزينه‌ها بابت انجام عملياتى از قبيل تخليه کالا، باربري، بارگيري، صفافي، بارچينى و نظاير آن دريافت مى‌شود. که نرخ آن براى اماکن گمرکى و اماکن متعلق به بنادر کشور متفاوت است.

صادرات

به موجب تبصره ۱ ماده ۵ آئين‌نامه اجرائى قانون امور گمرکى کالاى صادراتى از پرداخت ۷۵% هزينه‌هاى فوق معاف بوده ۲۵% اين هزينه‌ها پرداخت مى‌شود.

کابوتاژ

به موجب تبصره ۱ ماده ۵ آئين‌نامه اجرائى قانون امور گمرکى کالاى کابوتاژي در گمرک مبداء هزينه‌هاى خدمات فوق را به مآخذ کالاى صادراتى و در گمرک مقصد به مآخذ کالاى وارداتى خواهد پرداخت.


کابوتاژ از حمل کالا از يک نقطه به نقطه ديگر کشور از راه دريا يا رودخانه مرزى است و کالائى که از لحاظ نزديکى راه يا رعايت صرفه تجارتى از يک نقطه ديگر کشور با عبور از خاک کشور ديگرى نيز حمل شود، مشمول مقررات کابوتاژ مى‌شود.

اماکن غيرگمرکى و غيربندرى

در صورتى که کالائى با موافقت گمرک در اماکن غيرگمرکى يا غيربندرى تخليه و تحويل شود هزينه‌هاى فوق دريافت نمى‌شود. ولى اگر قسمتى از اين عمليات توسط گمرک يا بندر انجام شود ۲۰% هزينه‌ها (صدورى يا ورودى با توجه به مورد) دريافت خواهد شد.

حمل يکسره

به موجب تبصره ۲ ماده ۵ آئين‌نامه اجرائى قانون امور گمرکي، در مورد حمل يکسره به داخل کشور در صورتى که عمليات فوق در اماکن گمرکى يا بندر، توسط گمرک يا بندر انجام گيرد، هزينه‌هاى فوق به ميزان ۱۰۰% و اگر قسمتى از عمليات به وسيله گمرک يا بندر انجام گيرد. ۲۰% و اگر هيچ‌گونه عملياتى توسط گمرک يا بندر صورت نگيرد، ۱۰% هزينه‌ها احتساب و دريافت مى‌شود.

جدول هزينه باربرى کانتينر

رديف مدت ۲۰ فوت ۴۰ فوت
۱ از روز اول تا روز ۲۵ ۲۰،۰۰۰ ريال ۲۶۰۰۰ ريال
۲ از روز ۲۶تا روز ۶۰ ۷۰،۰۰۰ ريال ۸۲۰۰۰ ريال
۳ از روز ۶۱ تا روز ۱۲۰ ۱۲۰۰۰ ريال ۲۰۲،۰۰۰ ريال
۴ از روز ۱۲۱ تا روز ۱۸۰ ۲۲۰،۰۰۰ ريال ۳۵۲،۰۰۰ ريال
۵ از روز ۱۸۱ تا روز ۲۲۰ ۳۷۰،۰۰۰ ريال ۵۰۲،۰۰۰ ريال
۶ از روز ۲۲۱ تا روز ۳۰۰ ۴۲۰،۰۰۰ ريال ۶۵۲،۰۰۰ ريال
۷ از روز ۳۰۱ تا روز ۵۶۰،۰۰۰ ريال ۸۰۲،۰۰۰ ريال

جدول هزينه‌هاى خدمات باربري، تخليه، بارگيرى در اماکن گمرکى (مصوبه ۹/۸/۱۳۶۹ و ۲۹/۸/۱۳۷۸ هيئت وزيران)

رديف عنوان خدمات نوع خدمات واحد نرخ (ريال) ملاحظات
۱ باربرى واردات تُن ۳۲۰ -
صادرات تُن ۸۰ %۷۵ معافيت
حمل يکسره تُن ۳۲۰ خدمات با گمرک (۱۰۰%)
تُن ۶۴ بخشى از خدمات با گمرک (۲۰%)
تُن ۳۲ بدون خدمات گمرک (۱۰%)
۲ تخليه و بارگيرى واردات تُن ۸۰۰۰ -
صادرات تُن ۲۰۰۰ %۷۵ معافيت
حمل يکسره تُن ۸۰۰۰ خدمات با گمرک (۱۰۰%)
تُن ۱۶۰۰ بخشى از خدمات با گمرک (۲۰%)
تُن ۸۰۰ بدون خدمات گمرک (۱۰%)
۳
صفافى و بارچينى
روى وسيلهٔ حمل
واردات تُن ۲۴۰ -
صادرات تُن ۶۰ %۷۵ معافيت
حمل يکسره تُن ۲۴۰ خدمات با گمرک (۱۰۰%)
تُن ۴۸ بخشى از خدمات با گمرک (۲۰%)
تُن ۲۴ بدون خدمات گمرک (۱۰%)

جدول مجموع هزينه‌هاى خدمات باربري، تخليه و بارگيرى (در اماکن گمرکى)

عنوان خدمات نوع خدمات واحد نرخ (ريال) ملاحظات
باربري، تخليه و بارگيرى
به علاوهٔ بارچينى روى
وسيلهٔ حمل
واردات تُن ۸۵۶۰ -
صادرات تُن ۲۱۴۰ %۷۵ معافيت
حمل يکسره تُن ۸۵۶۰ خدمات با گمرک (۱۰۰%)
تُن ۱۷۱۲ بخشى از خدمات با گمرکى (۲۰%)
تُن ۸۵۶ بدون خدمات گمرک

جدول هزينه‌هاى خدمات باربري، تخليه و بارگيرى در بنادر

رديف عنوان خدمات نوع خدمات واحد نرخ (ريال) ملاحظات
۱ بابرى واردات تن ۱۵۰۰ شامل صفافى در انبار و محوطه و بارگيرى به وسائط حمل نيز است
حمل يکسره تُن ۳۰۰ با کارگر شخصى (۲۰%)
وارداتى تُن ۶۰۰ با کارگر بندر (۴۰%)
صادراتى تُن ۷۵ -
۲ تخليه و بارگيرى به اسکله وارداتى تُن ۸۰۰۰ شامل کالاى حمل يکسره نيز مى‌گردد و در هر حال از کالاى وارداتى در بنادر وصول مى‌شود.
۳ خن‌کارى تخليه از خن تُن ۳۸۰ خن‌کارى در بنادر شمالى بعهده سازمان بنادر و در بنادر جنوب به عهدهٔ شرکت‌هاى کشتى‌رانى است
بارگيرى از خن تُن ۹۵
۴ صفافى روى وسائل حمل تُن ۳۸۰ صفافى روى کاميون با واگن