ميزان و نرخ هزينه انباردارى در گمرکات زمينى و هوائى با تصويب هيئت دولت و در بنادر به موجب اختيارات واگذار شده به شوراى عالى بنادر توسط اين شورا تعيين مى‌شود. بايد توجه داشت (به استناد ماده ۴ آئين‌نامه اجرائى قانون امور گمرکي) در گمرکات زمينى کليه واردات کشور به مدت ۱۵ روز، از روز تسليم اظهارنامه اجمالى يا بارنامه حمل و يا تاريخ صدور قبض انبار (هر کدام که مورد نظر صاحب کالا باشد) از پرداخت حق انباردارى معاف است. چنانچه فاصله بين تسليم اظهارنامه اجمالى يا بارنامه حمل و يا صدور قبض انبار تا تاريخ کالا طولانى شود، اين معافيت به مدت ده روز پس از تخليه کالا منظور مى‌شود. معافيت انباردارى گمرکات هوائى در هر حال دو روز مى‌باشد. براى محاسبه هزينه انبارداري، توجه به جدول انباردارى تذکرات مهم در انباردارى و فرمول محاسبه انباردارى ضرورى است.

جداول انباردارى

جدول نرخ انباردارى در اماکن گمرکى (مصوبه مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ شوراى اقتصاد)

رديف مدت توقف کالا واحد نرخ براى هر تُن
۱ ۱ تا ۱۰ روز روزانه ۳۰ ريال
۲ ۱۱ الى ۳۰ روز روزانه ۸۰ ريال
۳ ۳۱ الى ۶۰ روز روزانه ۱۳۰ ريال
۴ ۶۱ الى ۹۰ روز روزانه ۳۵۰ ريال
۵ ۹۱ روز به بالا روزانه ۷۰۰ ريال

جدول نرخ انباردارى در بنادر کشور (مصوبه مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ شوراى اقتصاد)

رديف مدت توقف کالا واحد نرخ براى هر تُن
۱ ۱ تا ۱۰ روز روزانه ۳۰ ريال
۲ ۱۱ الى ۳۰ روز روزانه ۸۰ ريال
۳ ۳۱ الى ۶۰ روز روزانه ۱۳۰ ريال
۴ ۶۱ الى ۹۰ روز روزانه ۳۵۰ ريال
۵ ۹۱ روز به بالا روزانه ۷۰۰ ريال

تذکرات مهم در انباردارى

۱. هزينه انباردارى به مآخذ روز تعلق دريافت مى‌شود، و به‌صورت مرحله‌اى (به اصطلاح پله‌اي) محاسبه نخواهد شد. بعنوان مثال اگر به مدت ۴۸ روز (بعد از کسر معافيت) در انبار گمرکى متوقف باشد کالا از ابتدا تنى ۱۳۰ ريال هزينه انباردارى خواهد پرداخت.


۲. به کالائى که در محوطه‌هاى سر پوشيده موسوم به (هانگار) نگهدارى مى‌شود، به ميزان هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مآخذ فوق انباردارى تعلق مى‌گيرد.


۳. به کالاهائى که در محوطه باز نگهدارى مى‌شود، شصت درصد (۶۰%) نرخ‌هاى فوق انباردارى تعلق مى‌گيرد.


۴. کالاهاى وارده به فرودگاه‌هاى کشور براى ايامى که مشمول پرداخت هزينه انباردارى مى‌باشد و در انبار گمرکات فرودگاه نگهدارى مى‌شود، علاوه بر، ماخذ فوق به ازاء هر تن در روز ۱۲۰۰ ريال اضافه دريافت مى‌گردد.


۵. مدت‌هاى مذکور در جداول فوق بعد از احتساب معافيت‌هاى قانونى (۱۵ روز يا ۱۰ روز براى گمرکات زمينى و ۲ روز براى گمرکات هوائي) منظور مى‌گردد.


۶. نرخ انباردارى کالاهاى آتش‌زا و انفجارى علاوه بر مآخذ فوق به ازاء هر تن ۱۲۰۰ ريال اضافه دريافت مى‌گردد.


۷. نرخ انباردارى کالاهاى مسافرى در انبارهاى هوائى کشور به ازاء حداکثر ۳۰ کيلوگرم بار مسافرى براى مدت دو هفته در انبار معادل ۱۷۰۰ ريال و نسبت به مازاد اين مدت به ازاء هر هفته و هر کيلو ۱۹۰ ريال است.


۸. چنانچه بار مسافر از ۳۰ کيلوگرم تجاوز نمايد براى هر ۱۰ کيلوگرم ۲۰% به مبالغ بند (۷) اضافه خواهد شد.

فرمول محاسبه انباردارى

- کالا در انبار نگهدارى مى‌شود


هزينه انبارداري= مدت x نرخ انباردارى x وزن ناخالص


- کالا در محوطه سر پوشيده است


هزينه انباردارى = ۷۵/۰ x [ مدت x نرخ انباردارى x وزن ناخالص ]


- کالا در محوطه باز است


هزينه انباردارى = ۶۰/۰ x [مدت x نرخ انباردارى x وزن ناخالص]