اطلاعات مربوط به اشخاص

- نام و مشخصات و نشانى واردکننده يا صادرکننده (يا ارسال کننده حسب مورد براى واردات و صادرات)


در صادرات، عبارت ”صادرکننده“ يا ”ارسال کننده“ قيد مى‌شود زيرا ممکن است فروشنده خود صادرکننده باشد يا ثالث از طرف خريدار، عمليات صدور را عهده‌دار شده باشد.


- نشانى واردکننده يا صادرکننده (حسب مورد واردات يا صادرات)


- نام و مشخصات و مشخصات اظهارکننده


معمولاً اين اطلاعات که به اظهارکننده مربوط است، مورد توجه ساير کشورها به عنوان آنچه از گمرکات هر کشور توقع دارند نمى‌باشد، بلکه فقط در هر کشور کاربرد دارد.

اطلاعات مربوط به چگونگى حمل کالا

- نوع وسيله حمل


- مشخصات وسيله حمل (شامل مالکيت، تابعيت، محل ثبت وسيله حمل)

اطلاعات مربوط به محموله (بار)

- نوع بسته‌بندي


- تعداد بسته‌ها


- علائم بسته‌ها


- وزن يا حجم بسته‌ها (وزن با ظرف - وزن حجمى به متر مکعب و غيره)

اطلاعات مربوط به کالا

- کشور محل صدور يا ارسال کالا در واردات، کشور مقصد بارنامه (مقصد کالا)


- کشور مبداء


منظور ”Country of Origina“ يعنى کشور يا منطقه‌اى است که کالا در آنجا ساخته، توليد، فرآورى يا تهيه شده و براساس قواعد مبداء GSTP يا ”گات“، ”کشور مبداء“ يا سازنده تلقى مى‌شود.


- کد کالا موسوم به ”شماره تعرفه کالا“ (مثلاً تعرفه کالا طبق نظام HS که در ايران ملاک طبقه‌بندى کالا مى‌باشد.


- نام کالا منطبق با شرح تعرفه‌اى {نامى که منطبق با شرح مقابل هر رديف کد کالا در نظام تعرفه گمرکى يا نظام ”نمانکلاتور گمرکي“ موسوم به HS} باشد.


- تعداد يا مقدار کالا بر حسب واحد متعارف (مثلاً يک دستگاه ،يک قراص، يک دوجين، يک عدد، يک بشکه، يک متر، و ...غيره)


- وزن خالص کالا


- ارزش گمرکى کالا


ارزش گمرکى يک اصطلاح بين‌المللى است، اين عنوان در گات نيز آمده است، و تعريف آن طبق قانون گمرک ايران تحت عنوان ”ارزش کالاى ورودى در گمرک“ به شرح زير است:


- نرخ تعرفه‌هاى گمرکى (مثلاً در ايران ”حقوق گمرکي“، ”سود بازرگاني“ و عوارض)


- ميزان حقوق گمرکى و عوارض ورودى يا صدورى کالا


ماده۱۰ - ارزش کالاى ورودى در گمرک در همه موارد عبارت است از بهاى CIF (بهاى خريد کالا در مبداء به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل و باربندي) و کليه هزينه‌هاى مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه، مدل و علامت بازرگانى و ساير حقوق مشابه مربوط به کالا و ساير هزينه‌هايى که به آن کالا تا ورود به اولين دفتر گمرکى تعلق مى‌گيرد که از روى سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمى صاحب کالا تعيين و براساس نرخ ارز و برابرى‌هاى اعلام شده از طرف بانک مرکزى ايران در روز تسليم اظهارنامه خواهد بود. در مورد صادرات معمولاً ”ارزش گمرکي“ بهاى فوب يا صادراتى کالا است و حسب مورد با احتساب هزينه بيمه يا باربري.

اسناد ضميمه اظهارنامه گمرکى

اسناد ضميمه اظهارنامه گمرکى عبارتند از:


۱- اسناد ثبت سفارش


- پروفرما


- بيمه‌نامه


- اجازه‌نامه


- اسناد بانکى


۲- اسناد محل


- بارنامه


- گواهى مبداء


- گواهى بازرسى


- عدل‌بندى


- اعلاميه فروش ارز


- وکالت‌نامه


- قبض انبار - ترخيص مؤسسه حمل و نقل


- فاکتور