تعرفه به دو معنى به کار گرفته مى‌شود. در معنى اول تعرفه به جدول طبقه‌بندى کالائى يا سيستم طبقه‌بندى کالا اطلاق مى‌شود که اصطلاح خارجى آن ”Nomenclature“ است. مثلاً وقتى گفته مى‌شود تعرفه تلويزيون در سيستم طبقه‌بندى کالائى بين‌المللى در فصل ۸۵ و رديف ۱۵ آن جا گرفته است. يا برنج که در شماره ۰۶/۱۰ طبقه‌بندى شده است، در فصل ۱۰ رديف ۶ قرار دارد. اما تعرفه به معنى ديگر آن، همان مآخذ دريافت حقوق و عوارض گمرکى است که در زبان تجارى بين‌المللى ”TARIFF“ گفته مى‌شود. مثلاً وقتى گفته مى‌شود تعرفه تلويزيون ۳۰ درصد است، يعنى مآخذ دريافت حقوق و عوارض گمرکى ”CUSTOMS DUTIES“ آن ۳۰ درصد است. اين نکته نيز قابل ذکر است که واژه تعرفه اساساً از ريشه عرف به معنى معرفى کردن و شناساندن است، که از طريق اندلس وارد زبان انگليسى شده و به همان طريق به کار گرفته شده است. در حقيقت اصطلاح تعرفه از جانب مسلمانان وارد زبان اروپائيان شده است.