مدت مجاز کالاى وارده به گمرک چهارماه بعداز تسليم مانيفست يا اظهارنامه کلى يا تاريخ صدور قبض انبار است در صورتى که ظرف اين مدت صاحب کالا يا نماينده او جهت ترخيص کالا اقدام ننمايد، کالا متروکه مى‌شود و نمى‌توان براى کالا اظهارنامه تنظيم نمود. اين مهلت چهارماهه، در صورت تقاضاى کتبى صاحب کالا حداکثر تا چهارماه ديگر به شرط پرداخت حق انباردارى قابل تمديد است. حداکثر در مهلت توقف در اماکن گمرکى هوائى از تاريخ صدور قبض انبار دو ماه خواهد بود. در صورتى که ظرف مهلت مزبور صاحبان کالا براى انجام تشريفات گمرکى کالاى خود اقدام ننمايد.کالا متروکه محسوب مى‌شود (ماده ۲۲ قانون امور گمرکي). مهلت توقف کالاى مورد نياز مؤسسات توليدى که به انبارهاى اختصاصى يا انبارهاى عمومى رسمى انتقال داده شد محدود به چهارماه مقرر در اين ماده نبوده و گمرک مجاز است با موافقت وزارت دارائى براى مدت متناسب که مقتضى بداند آن را تمديد نمايد.