اخذ گواهى مبداء

گواهى مبداء سندى است که ماهيت کالاهاى مندرج در آن و محل توليد آنها را نشان مى‌دهد. اين سند را معمولاً صادرکننده - غالباً در فرمى که کشور واردکننده مقرر مى‌دارد - تکميل مى‌کند. معمولاً اين فرم، پس از تکميل بايد به تائيد اتاق بازرگانى محل يا سفارت‌خانه يا کنسول‌گرى کشور واردکننده برسد. اگر کشور واردکننده داراى نماينده‌اى در کشور صادرکننده نباشد، معمولاً ارسال گواهى مبداء براى مقامات تجارى کشور واردکننده به منظور تائيد ضرورى است.


کشور مبداء کالا فى‌نفسه ممکن است بر تعهد پرداخت حقوق و عوارض گمرکى با نرخ حقوق و عوارض گمرکى دريافتى از سوى کشور واردکننده اثر گذارد. بنابراين، تکميل دقيق و صحيح گواهى مبداء براساس مقررات کشور واردکننده، حائز اهميت است. معمولاً در حمل کالا ميان کشورهاى عضو اتحاديه اروپا نيازى به گواهى مبداء نيست.

خروج کالا از کشور

در مواردى که کالاى صادراتى در گمرکات داخلى کشور اظهار مى‌گردد، پس از انجام مراحل فوق کالا با اخذ تضمين لازم از صاحب کالا يا وکيل قانونى وي، و يا در معيت مأمور بدرقه، به گمرک مرز خروج فرستاده مى‌شود.


در اين گمرک پس از بازديد و کنترل و بازرسى کامل و پس از اطمينان از مطابقت کالا با مندرجات اظهارنامهٔ صادراتى اجازهٔ خروج کالا (تحت نظارت مأموران گمرک) به خارج از کشور داده مى‌شود.