لازمه هر مناسبت تجارى موفق و سودآور، داشتن اطلاعات کافى از بازارهاى هدف مى‌باشد و به منظور تأمين رشد و توسعه صادرات غيرنفتي، بازاريابى و نفوذ به بازارهاى دور و نزديک از مهم‌ترين مراحل به شمار مى‌رود و شناخت بازارهاى جهانى نيز خود مستلزم تحقيق گسترده‌اى پيرامون ابعاد و عناصر متعددى مى‌باشد. بدين منظور جهت ارائه اطلاعات و راهنمائى‌هاى اوليه به صادرکنندگان، سلسله تحقيقات متعددى پيرامون کشورها تحت عنوان راهنماى صادرات کشورها صورت گرفته که شامل بخش‌هاى اطلاعات عمومي، روند تجارت خارجي، قوانين و مقررات تجارت خارجي، موانع تعرفه‌اى و غيرتعرفه‌اي، قيمت‌ها و ترکيب بازار، راهنمائى جهت صادرکنندگان، فرصت‌هاى سرمايه‌گذارى و ... خواهند بود.