منافع ناشى از کميته صادراتى براى مجامع

براى مجامع يا انجمن‌هاى صنفي، تمرکز بر عوايد داخلى منظم و غفلت از بازارهاى صادراتى به‌ويژه در صنايع خدماتى امرى رايج است. اعضائى که علاقه‌مند به صادرات مى‌باشند، ممکن است به سمت اتحاديه‌هاى تجارى بين‌بخشى رفته تا علائق صادراتى خود را نشان دهند. اما اين انجمن‌ها ممکن است با چالش‌هاى خاصى که شرکت‌ها به‌ويژه صنايع خدماتى با آن مواجه هستند، هماهنگ نباشند. اين فصل مى‌تواند براى اتحاديه‌ها يا انجمن‌هاى صنفى خدماتى که مى‌خواهند يک مرکز صادراتى ايجاد نمايند و اتحاديه‌هاى تجارى که مى‌خواهند مطمئن شوند که نيازهاى صادرکنندگان خدمات را در بين اعضاى آنان برآورده مى‌سازند، مفيد باشد.


براى توجيه ايجاد کميتهٔ صادراتى در يک مجمع يا انجمن صنفى خدماتي، منافع آن بايستى روشن باشد. ذيلاً برخى منافع ممکن که مى‌تواند از يک کميتهٔ صادراتى حاصل شود عبارتند از:


- ايجاد مرکزى براى تمامى فعاليت‌هاى مرتبط با صادرات در انجمن صنفى.


- ايجاد مکانيزمى براى مشورت با دولت به‌ منظور:


- اظهارنظر پيرامون اولويت‌هاى تجارى و ابتکارات پيشنهادى در سود و صادرات


- تأثير بر اولويت‌هائى که براى صنايع خدماتى شما وجود دارد.


- تلاش براى کاهش موانع غيرتعرفه‌اى تجارت که صنعت شما را تحت‌تأثير قرار مى‌دهد.


- تلاش براى منفعت بردن اعضاء اتحاديه از آزادسازى تجارت تحت GATS و موافقت‌نامه‌هاى تجارى منطقه‌اى.


- اطمينان از اينکه اخبار و اطلاعات جمع‌آورى شده در ارتباط با بازارهاى خارج، اطلاعاتى مربوط به اعضاء شما است.


- تعيين انجمن‌هاى صنفى مشابه در خارج از کشور در بازارهاى مورد علاقه اعضاء شما.


- ايجاد يک وجه بين‌المللى براى اعضاء از طريق ميزبانى اجلاس‌ها و رويدادهاى صادراتى در سطح منطقه‌اي، ملى و بين‌المللى.


- تسهيل همکارى مشترک بين اعضاء صادرکننده.


- تعيين اولويت‌هاى بازار صادرات و موفقيت‌هاى ناشى از عضويت.

منافع ناشى از ايجاد کميته صادرات براى اتحاديه‌ها

بسيارى از اتحاديه‌هاى تجارى تحت سلطه صادرکنندگان قرار دارد. اگر اين مسأله گريبان‌گير اتحاديه تجارى شما نيز هست مى‌توانيد به ايجاد يک کميته صادرات خدمات داخلى به منظور نيل به منافع زير اقدام کنيد.


- اهميت زيادى را براى اعضائى که صادرکننده خدمات هستند ايجاد مى‌کند و در پى آن اعضاء بيشترى جذب اتحاديه مى‌شوند.


- اطمينان ايجاد مى‌کند که مشاوره دولت:


- اولويت‌هاى تجارى مرتبط با شرکت‌هاى خدماتى را تحت پوشش قرار مى‌دهد.


- در منافع تجارى براى اعضاء اتحاديه خدماتى شما از آزادسازى تجارى تحت GATS و موافقت‌نامه‌هاى تجارى منطقه‌اى منعکس مى‌شود.


- جمع‌آورى اخبار و اطلاعات مربوط به اعضاء بخش خدمات شما را در بازار خارج فراهم مى‌کند.


- شريک‌يابى در بين اعضاء صادراتى از بخش‌هاى مختلف از جمله بخش خدمات به‌عنوان راه‌حل يک مرحله‌اى.


- گزارش‌ها و ... در مورد اولويت‌هاى بازار صادراتى و موفقيت‌هائى در عضويت خدماتى شما.

ايجاد طرح توسعه صادرات

ايجاد يک طرح توسعه صادرات تلاش‌هاى شما را کانون توجه قرار مى‌دهد و توجه اعضاء را به اهميت يک طرح صادراتى جلب مى‌نمايد. ذيلاً برخى اهداف که ممکن است مورد توجه شما قرار گيرد عبارتند از:


- نشان دادن نمونه‌اى از توانائى‌ها و موفقيت‌هاى صادراتى اعضاء شما.


- اطمينان از انتشار به موقع اخبار بازار به اعضاء.


- ايجاد فرصت‌هائى براى توسعه مهارت‌هاى صادراتى.


- تلاش براى برداشتن موانع غيرتعرفه‌اى تجارت.


کميته به هر ميزانى که تجربه کسب مى‌کند علاوه بر آن ممکن است علاقه‌مند باشيد تا استراتژى‌هاى فرعى براى زمينه‌هاى مشخصى از تخصصى شدن اعضاء خود را طراحى کنيد. اين کار را با گروهى که قبلاً در بازارهاى صادراتى فعال بوده است، شروع کنيد.