منافع موافقت‌نامه‌

شرکت‌هاى خدماتى از طريق همکارى تجارى با شرکت‌هاى محلى به‌طور بسيار موفقيت‌آميزى وارد بازار جهانى مى‌شوند. يکى از شيوه‌هاى حمايت از ورود به بازار و کمک به شرکاء تجارى مستقر در بازار داخلي، ايجاد ارتباطات اتحاديه يا انجمن، انجمن يا اتحاديه‌هاى ديگر مى‌باشد. اين فصل مى‌تواند شما را در تشخيص اينکه آيا موافقت‌نامه‌ حسن‌تفاهم براى اتحاديه شما مناسب مى‌باشد يا نه و نحوه تأسيس آن يارى کند.


ايده‌اى که در پشت ايجاد موافقت‌نامه حسن‌تفاهم نهفته است، به‌وجود آوردن چارچوبى است که به اعضاء يک انجمن يا اتحاديه اجازه دهد تا عضو انجمن يا اتحاديهٔ ديگر باشند. حداقل سه حُسن يا مزيت ناشى از مذاکره در مورد يک موافقت‌نامه حسن‌تفاهم قابل تصور است:


- ارتقاء دسترسى اعضاء اتحاديه به بازار خارجى از طريق اتحاديه مشابه.


- عايدات بيشتر عضويت از اعضائى که عضو اتحاديه مشابه شما هستند.


- ايجاد فرصت‌هاى بهتر شبکه‌اي.

زمان مناسب براى انعقاد موافقت‌نامه‌

براساس تجربه، احتمالاً متوجه مى‌شويد که يک اتحاديه در بازار خارجي، نمونه مناسبى براى انعقاد موافقت‌نامه حسن‌تفاهم است، اگر:


- بازار خارجى به‌عنوان يک اولويت در طرح توسعه صادرات اتحاديه شما قلمداد مى‌شود.


- اتحاديهٔ خارجى معمولاً در بازار محلى وى مورد توجه است و از نظر مالى قوى است.


- اتحاديهٔ خارجى داراى کارکنان ادارى حرفه‌اى و قوى باشد.


- اتحاديهٔ خارجى علاقه‌مند به کنش‌گرا بودن در ايجاد ارتباطات تجارى اعضاء آن با بازار شما بوده و اهميت موافقت‌نامه‌هاى همکارى تجارى را بداند.


- کارکنان ادارى اتحاديه‌ خارجى و اعضاء آن توانائى استفاده از زبان (مثلاً انگليسي) را داشته تا بتوانند اعضاء اتحاديه شما مرتبط و هماهنگ شوند.


- منافع موافقت‌نامه‌هاى حسن‌تفاهم از هزينه‌هاى طراحي، توسعه و اداره آنها بيشتر خواهد بود.

مذاکرات در مورد موافقت‌نامه حسن‌تفاهم

در حالى‌که بسيارى از اقدامات پشتيبانى ممکن است از سوى کارکنان ادارى انجمن يا اتحاديه انجام شود، لازم است مذاکرات واقعى توسط برنامه‌ريزان (رئيس شورا، رئيس) انجام پذيرد.


مواردى که مى‌تواند در مذاکرات مورد توجه قرار گيرد، عبارتند از:


- تعيين حيطه موافقت‌نامه‌.


- هدف موافقت‌نامه.


- فعاليت‌هائى که بايستى به‌صورت مشترک انجام شود.


- چه کسى موافقت‌نامه را امضاء کند.


- زمان مرور و بررسى و شرايط خاتمه موافقت‌نامه.