حصول اطمينان از انتظارات واقع‌بينانه

صادرکنندگان خدماتى موفق، بنگاه‌هائى هستند که با توجّه به زمان، تلاش مورد نياز و حمايت و پشتيبانى مديريتي، از ابتکار و خلاقيت‌هاى صادراتى انتظاراتى واقع‌بينانه دارند.