قبل از تلاش براى متقاعد نمودن مشتريان بالقوه براى استفاده از خدمات شما، نيازمند به آن هستيد که از داشتن ظرفيت لازم براى ارسال و پاسخ‌گوئى به برنامه توسعه صادرات خود، اطمينان حاصل کنيد. هر بار که به سوى يک بازار صادراتى قدم مى‌گذاريد، درى را به‌سوى يک تقاضاى مصرف جديد مى‌گشائيد. چگونگى پاسخ‌گوئى بنگاه شما به نيازها و پرسش‌هاى ابتدائي، به حضور شما در بازار صادرات شکل خواهد داد. بنابراين بخشى از کار اوليه شما بايستى در محل دفتر خود شما انجام شود: اين امر موقوف بر اطمينان از کارکرد روان‌سيستم‌هاى داخلى بنگاه شما مى‌باشد.

دسترسى به فاکس و تلفن

سؤال‌هاى ابتدائى بسيارى با فاکس و تلفن مطرح مى‌گردد. در چه ساعاتى تلفن شما جواب داده مى‌شود؟ چقدر سريع جواب داده مى‌شود - معمولاً با سه زنگ؟ تماس‌گيرندگان غالباً چقدر با اشغال خط مواجه مى‌شوند؟ آيا شمارهٔ دستگاه فاکس خود را به ديگران داده‌ايد؟ اگر مشتريان بالقوه نتوانند فوراً با شما تماس گيرند (اولين بار)، به سادگى از تلاشى دوباره منصرف مى‌شوند.

دسترسى به E- Mail (پست الکترونيک)

مشتريان رو به تزايد انتظار دارند بتوانند به‌صورت الکترونيکى به شما دسترسى داشته باشند. آيا شما يک آدرس E- Mail داريد؟ چه کسى پست الکترونيک شما را مديريت مى‌کند؟ پيام‌هاى شما با چه سرعتى پاسخ داده مى‌شود؟

سيستم‌هاى پيشگيرى براى جستجو

آيا داراى يک سيستم کارا و سريع براى پيگيرى امور تجارى خود مى‌باشيد؟ براى مثال فرم‌ها و لوازم آماده و استاندارد براى فاکس؟ فرم‌هائى براى پاسخ به سؤالات عمومي؟ شيوه‌اى براى بازخورد تقاضا و خواست‌هاى مصرف‌کننده و تکرار امور تجاري؟


بدون داشتن چنين سيستمى و به اجراء گذاشتن آن در محل کارى خود براى روانى و سرعت در کار، نخواهيد توانست از مزاياى کامل منابعى که با تلاش و به قصد توسعه صادرات در خدمت گرفته‌ايد، بهره‌مند شويد.

مديريت به‌هم پيوسته

آيا تجربه کار مشارکتى با ديگر بنگاه‌ها داشته‌ايد - به‌عنوان مثال به‌عنوان مقاطعه‌کار / مقاطعه‌کار فرعى يا يکى از شرکاء معاملات تجاري؟ تجربه کارى خدماتى صادرکنندگان موفق، نشان داده است که توانائى در ارتباطات و به‌هم پيوستگى از اهميتى استراتژيک در کار برخوردار است.

پشتوانهٔ مالى

آيا از سپرده‌هاى مديريتى بالاترى در يافتن منابع مالى مورد نياز جهت حمايت از برنامه‌هاى صادراتى خود برخوردار هستيد؟ آيا امکانات و تسهيلات مالى مازاد بر اعتبار در نزد شما قابل افزايش مى‌باشد؟ کدام منابع ديگر از سرمايه و تن‌خواه را مى‌توانيد توسعه دهيد؟ اگر دربارهٔ صادرات جدّى هستيد، نياز به آن داريد که چگونگى تأمين منابع مالى براى حداقل ۱۲ ماه را در خصوص توسعه بازار بدانيد.

اطمينان کيفى

رقابت در عرصه تجارت خدمات به‌نحو فزايند‌هاى به کيفيت و قيمت‌گذارى رقابتى وابستگى دارد. آيا شما از استانداردهاى خدماتى روشن در محل با ساختارى رو به اصلاح و بهبود در حل مشکلات برخوردار هستيد؟ آيا درصدد توسعه سيستم‌هائى به‌‌منظور بهبود عوامل کيفى مورد اهميت از ديدگاه مشتريان بوده‌ايد: قابليت اعتماد، سازگاري، مناسبت، احترام؟


اگر چنين است، بخت خوبى براى موفقيت داريد. در غير اين‌صورت سرمايه‌گذارى زمانى در بهبود سيستم‌هاى تضمين کيفى يک اولويت ضرورى مى‌باشد.


آنها مى‌توانند براى مدّت طولانى موجب افزايش سفارش‌هاى مکرّرى از سوى مصرف‌کنندگان موجود شما باشند، تا وقتى که انتظار يک بازار صادراتى جديد سود‌آور را داشته باشيد. ITC به‌زودى يک کتاب عملى ISO 9000 را براى بنگاه‌هاى خدماتى و به‌عنوان مرجعى براى امور ثبت و بهره‌گيرى از آن منتشر خواهد نمود.


با توجه به شوق و اشتياق کار در خارج، نيازمند به آن خواهيد بود که بدانيد چه کسى در ميان کارمندان شما قبلاً تجربه‌اى بين‌المللى داشته است. چه کسى در خارج از کشور به‌عنوان يک بزرگسال يا کودک زيسته است؟ چه کسى به کدام زبان خارجى صحبت مى‌کند؟ يک بار که بنگاه شما در خارج از کشور فعّال شود (اگر قبلاً فعاليتى نداشته باشد)، براى تمامى کارکنانى که ممکن است مجذوب مشتريان خارجى شوند، برقرارى آسان ارتباط فرهنگى يک مسئله بحرانى به‌شمار مى‌رود. هر کسى که خود را امروزه جهت انجام کارى آماده مى‌کند، نيازمند به آن است که بداند در جهان خارج چه مى‌گذرد. به‌خاطر داشتن اسامى معمول و مرزهاى کشورها به تنهائى کار بزرگى نيست. مکانيسمى که در بنگاه شما مورد نياز است، آن است که اطمينان داشته باشيد که کارکنان شما دربارهٔ اطلاعات بين‌المللى مانند پايتخت‌ها و پول رايج ديگر کشورها، زبانى که با آن صحبت مى‌کنند و غيره يک ارزشيابى علمى داشته باشند.