ورود به هر بازار خدماتى جديد، يک سرمايه‌گذارى بلند مدت محسوب مى‌گردد و نيازمند يک دورنماى زمانى طولانى مدت است. باز نمودن يک بازار جديد بدون هيچ پيشينه يا شريک محلي، بايد متضمن يک سرمايه‌گذارى اساسى در زمان و پول نيز باشد. حتى اگر اين کار را به همراهى يک شريک محلى آغاز کنيد، باز هم غالباً نيازمند به متضمن آن هستيد که سه يا چهار سفر خارجى براى ايجاد يک ارتباط کارى داشته باشيد. بنابراين مى‌خواهيد مطمئن باشيد که در يک موقعيت عالى براى سرمايه‌گذارى در وقت و پول خرد برخوردار هستيد و از راه‌بردهاى لازم براى کاهش ميزان سرمايه‌گذارى لازم استفاده خواهيد نمود. سود‌آورى در صادرات مانند دويدن در يک دو ماراتون موفقيت‌آميز مى‌باشد. ۹% پيروزى بستگى به استعداد و آمادگى دارد. دو سوم از آمادگى شما براى صادرات نيز به‌طور کامل مى‌تواند در سرزمين خود شما و پيش از آنکه به خارج سفر کنيد، صورت پذيرد.


ITC، يک ابزارى محاسباتى و پردازش‌گر را براى تشخيص ميزان آمادگى امور خدماتى در کشورهاى در حال توسعه ارائه نموده است که در حال حاضر تنها براى استفاده در کارگاه‌هائى که به‌وسيله ITC رهبرى مى‌شوند، استفاده مى‌گردد. اين وسيله بدين منظور طراحى شده است که شما را در تشخيص ميزان آمادگى خود در سه‌بعد نيرومند سازد: منابع در دسترس شما در حمايت و پشتيبانى از تلاش‌هاى صادراتى و رقابت‌پذيرى خدمات و استراتژى‌هاى توسعه بازار شما و اينکه انتظارات صادراتى شما تا چه ميزان واقعى مى‌باشد.