ارزش تقريبى قراردادهاى بانک‌هاى توسعه چندجانبه يا مؤسسات بين‌المللى مالي، ساليانه ۳۰ ميليارد دلار برآورد مى‌شود. با فراهم‌آوردن بستر مناسب‌تر براى اعطاى وام‌هاى بخش خصوصى در کشورهاى در حال توسعه، مؤسسات بين‌المللى مالى در حال گسترش نقش و فعاليت‌هاى خود، از مؤسسات صرفاً وام‌دهنده به تسهيل‌کنندگان دسترسى به منابع بخش خصوصى هستند. اين نقش با به وجود آمدن فرصت‌هاى مالى چند جانبه به همراه سرمايه‌گذاران بخش خصوصى که به‌عنوان ضمانت وام‌هاى منابع خصوصى عمل مى‌کنند، فراهم آمده است.


در قالب تعهدات مساعدت‌هاى فنى که به‌وسيلهٔ موافقت‌نامهٔ عمومى تجارت در بخش خدمات تدارک ديده شده است، شرکت‌هاى مشاوره‌اى فنى به‌ويژه ممکن است از مزيت‌هاى پيشنهادات مزايده پروژه‌هاى IFI نيز بهره‌مند گردند. حداقل نياز به يک شريک محلى امروزه در حال افزايش است و اين امر مى‌تواند در مشارکت در پروژه‌هاى IFI متجلى گردد.