علاوه‌بر آنکه بايد در خصوص طرح‌هاى پيش‌رو از خلال شبکه‌هاى شخصى کسب اطلاعات نمود، شما مى‌توانيد از طريق نشريات و منافع منتشره مختلف مؤسسات بين‌المللى مالى و سازمان ملل متحد مشاوره گرفته و به برگرفته‌هاى خلاصه آن توجه کنيد.

پروژه‌هاى بانک توسعه بين آمريکائى

پروژه‌هاى بانک توسعه بين آمريکائي، علاوه بر خلاصه گزارش عملکرد ماهيانه که از سوى IDB ارائه شد و در موارد بالا بدان اشاره گشت، اين بانک هم‌چنين يک نمايه خلاصه از پروژ‌هاى خود را در مجله پروژ‌هاى بانک توسعه بين ‌آمريکائى منتشر مى‌نمايد. نسخه الکترونيکى اين مجله و اسنادکارى واقعى که به پروژه‌هاى اين بانک مربوط مى‌شود در جايگاه شبکه‌اى IDB (Web Site( نيز (Http//www.iadb.org) انعکاس مى‌يابد. اين اسناد شامل:


- نمايه پروژه‌ها و يا خلاصه‌هاى آن. موارد مزبور در مواقعى که پروژه براى ملاحظات وامى تقديم مى‌شود، مورد استفاده قرار مى‌گيرند.


- به‌ روز شدن پروژه شامل تغييراتى است که طى روند مرور بر پروژه‌ها صورت مى‌گيرد.


- طرح‌هاى پيشنهادى پروژه‌ها. که طرح را يکباره به منظور تصويب وام مربوط به پروژه شرح مى‌دهند.


- خلاصه‌هاى پروژه. تلخيص پروژه که به منظور فراهم ‌آوردن اطلاعات مربوط به آن مورد استفاده قرار مى‌گيرد.


IDB هم‌چنين يک گزارش سالانه فعاليت و يک گزارش پيشرفت وضعيت اجتماعى و اقتصادى در آمريکاى لاتين منتشر مى‌کند.

فرصت‌هاى تجارى بانک توسعهٔ آسيائى

اين نشريه ماهانه طرح‌هاى پيشنهادي، فرصت‌هاى به‌دست آمده و معاهداتى که در منطقه پاسفيک - آسيا مورد ملاحظه قرار مى‌گيرند را منتشر مى‌نمايد که از طريق خط شبکه‌اى مستقيم که به‌طور هفتگى به روز مى‌شود نيز قابل دسترسى است، براى جزئيات بيشتر مى‌توان بدين صورت تماس گرفت:


http: //www.asiandevbank.org/Adbbo/Adbbo.html


و يا از طريق اشتراکات فرصت‌هاى تجارى بانک توسعه آسيائي، اداره اطلاعات، بانک توسعه آسيائى


P.O.Box 789,1099 Manila, Philppines

خلاصه فعاليت‌هاى ماهانه

اين گزارش، ضميمه نشريه توسعه تجارت است که تمامى طرح‌هاى مورد ملاحظه و اجرائى که از پشتوانه‌هاى مالى بانک جهاني، بانک‌هاى توسعه آفريقائى و آسيائى برخوردار هستند، در هر فصل منتشر مى‌کند.


اشتراک دو منبع فوق از اين طريق امکان‌پذير است.


- از طريق اينترنت


http: //www.Worldbank.Org


- به‌وسيله پست


Development Business, P.O.Box 5850 ,Grand Central Station, New York, Ny 10163-5850


United States. Tel: 1-212-963-1515. Fax: 1-212-963-1381


بانک جهانى هم‌چنين در مورد خلاصه فعاليت‌هاى ماهانه در واشنگتن و شهرهاى بزرگ جهان، راهنمائى مى‌کند. براى ثبت‌نام و تماس با بانک جهاني، در مورد خلاصه فعاليت‌هاى ماهانه تجارى بدين طريق عمل کنيد.


Fax: 1-202-696-0578

توسعهٔ تجارت

اين نشريه دو بار از سوى دپارتمان اطلاعات عمومى سازمان ملل متحد منتشر مى‌شود. توسعه تجارت اطلاعاتى را در خصوص فرصت‌هاى تجارى در زمينه مشاوره، انعقاد قرارداد و عرضه پروژه‌هائى که از سوى بانک جهانى و ساير مؤسسات سازمان ملل متحد، بانک توسعه آفريقائي، بانک توسعه آسيائي، بانک توسعه منطقه کارائيب، بانک اروپائى عمران و توسعه و بانک توسعه بين آمريکائى ارائه مى‌شود، منتشر مى‌کند. اين نشريه هم‌چنين از طريق رايانه‌اى قابل دسترس است.