شرکت‌ در مناقصات طرح‌هاى مؤسسات بين‌المللى مالى مى‌تواند موجب از بين رفتن وقت شود. يک شيوه جايگزين براى انجام کار به‌عنوان پيمانکار اصلي، آن است که براى ارائه چهرهٔ مطلوب از شرکت‌ها و مطرح شدن در ميان اداره‌کنندگان پروژه مؤسسات مالى بين‌المللي، به‌صورت يک مقاطعه‌کار فرعى با پيمان‌کاران اصلى همکارى نمائيد.


در مورد شناسائى فرصت‌هاى مقاطعه‌کارى فرعي، شما مى‌توانيد پيشنهاداتى که در مناقصه مورد لحاظ قرار گرفته‌اند، تهييج نمائيد و سپس با آنان به‌ منظور ارائه خدمات خود به‌عنوان يکى از اجزاء گروه کارى طرح‌ها همکارى کنيد. شما هم‌چنين مى‌توانيد اگر زمينه‌اى براى حضور يک مقاطعه‌کارى فرعى در بازار محلى وجود داشته باشد، با شرکت‌هائى که در مناقصات برنده شده‌اند، وارد کار شويد. هم‌چنين در برخى مواقع که انجام روند مناقصات به‌طور مى‌انجامد، اعضاء اصلى گروه کارى طرح غير مناسب مى‌نمايد و به‌همين منظور پيمانکار اصلى مى‌بايد به‌‌دنبال جايگزين‌هاى ديگرى باشد.