گردباد جهانى شدن در حال وزيدن است. اين موج عرصه‌هاى اقتصادي، سياسى و اجتماعى را متأثر ساخته و به‌عنوان امرى اجتناب‌ناپذير فراروى کشورها قرار گرفته است. در اين پديده که در شرايطى محدوديت حاکميت‌هاى ملى بر عرصه‌هاى اقتصادى و اجتماعى را در بر خواهد داشت. کالا، خدمات، سرمايه، نيروى انسانى و علم و فن‌آوري، فرهنگ و هر آنچه قابل انتقال باشد از مرزهاى ملى عبور و موضوع دادوستد بين‌المللى واقع مى‌شود. ترکيب صادرات در جهان امروز نشان از روند رو به افزايش سهم خدمات دارد. بخش خدمان هم به‌عنوان ابزار تسهيل صادرات کالا و هم به‌عنوان يک بخش صادراتى مورد توجه قرار مى‌گيرد. از سوى ديگر ارتباط ميان‌بخش توليد و مصرف از طريق اين بخش امکان‌پذير است. اهميت بخش خدمات به‌حدى است که هر گونه اخلال در آن منجر به کاهش کارآئى شده و بازتاب‌هاى منفى جدّى را در جريان توليد و معرف به‌همراه مى‌آورد. ويژگى ديگر اين بخش آن است که به‌خودى خود از توان و ظرفيت‌هاى قابل ملاحظه تجارى برخوردار است. بخش خدمات هم‌اکنون دو سوم فعاليت‌هاى اقتصادى را به‌خود اختصاص مى‌دهد و اين در حالى است که رشد تجارت جهانى خدمات نسبت به تجارت کالائى سريع‌تر است و افزون بر نيمى از نيروى کار در بخش خدمات شاغل هستند و با اشتغال‌زائى ويژهٔ اين بخش پيوسته شغل‌هاى جديدى نيز ايجاد مى‌شود. اين موضوع اهميت بيشتر صادرات خدمات را روشن مى‌کند.