استراتژى‌هاى بسيج منابع براى اعضاء

مجامع صنفى خدماتى فعال مى‌توانند نقش مهمى را در حمايت از فعاليت‌هاى صادراتى ايفاء نمايند. براى بهبود و تمرکز فعاليت‌هاى مذاکراتى تصميم‌گيري، تدارک يک کميتهٔ صادرات که بتواند اعضاء خود را که تاکنون به امر صادرات اشتغال داشته‌اند گرد‌هم آورد و مشاهدات و تجربيات آنان را در تمامى حلقه‌هاى کارى آنها و موانع ابتدائى پيش‌روى موفقيت صادرات پيگيرى نمايد، بسيار مهم جلوه مى‌کند. پس از آن مجامع آن‌قدر در موقعيت توانمندى قرار خواهند گرفت که عرض حال، مشکلات و موانع خود را براى مساعدت‌هاى دولت، به گوش آنان برسانند.


يکى از فعاليت‌هاى کميته صادرات مى‌تواند در ترتيب اعطاى جوايز عالى‌رتبه صادرات براى شناسائى و مورد توجه قرار دادن موفقيت‌هاى صادراتى باشد.


از جمله شيوه‌هائى که انجمن‌ها و يا اتحاديه‌هاى صنفى خدماتى از طريق آن مى‌توانند فعاليت‌هاى شبکه‌اى براى اعضاء خود را مورد حمايت قرار دهند، ورود آنان به توافقات دوستانه با ساير انجمن‌هاى صنفى مشابه در بازارهاى هدف صادراتى است. چنين توافقاتى مى‌تواند اعضاء را در يافتن شرکاى ويژه تجارى خود يارى نموده و روند کار را آسان نمايد. چنين ارتباطاتى در خلال نشست‌ها در رويدادهائى که به منظور پيدا کردن شرکاء تجارى برگزار مى‌شود، تقويت شده و شرکت‌ها را در اتصال موفقيت‌آميز به يکديگر راهبرى مى‌نمايد.

تأسيس يک اتحاديه ملى براى مجامع صنفى خدماتى

همان‌طور که در هر صنف خدماتى سياست‌هاى مشخص و ويژه‌اى وجود دارد، مواردى هم يافت مى‌شود که به‌طور مشترک در تمامى مجموعه‌هاى خدماتى مدنظر قرار مى‌گيرند. مجمع يا اتحاديهٔ صنفى شما ممکن است در صورتى‌که به ساير مجامع صنفى بپيوندد که با چالش‌هاى مشابه روبرو هستند، بتوانند به‌نحو مؤثرى از سوى اعضاء خود در برخورد با مسائل چاره‌يابى نموده و از همراهى آنان بهره‌مند شود. به‌عنوان مثال تمايم اصناف خدماتى حرفه‌اى بر هماهنگ‌سازى استاندارد و شناسائى متقابل اعتبار نامه‌هاى حرفه‌اى علاقه و تأکيد دارند. هم‌چنين مى‌توان به ساير موارد مشترک پيش‌روى آنان شامل اخذ عوارضى داخلى براى تحقيق و توسعه، استهلاک و کاهش بهاى لوازم و تجهيزات دفترى و اداره مالى صادرات اشاره داشت.

پيوستگى اتحاديه‌هاى صنفى خدماتى

در دههٔ ۱۹۸۰، گروهى از کشورها، اتحاديه‌هاى صنوف خدماتى خود را توسعه بخشيدند تا با ارتباط ميان شرکت‌هاى خدماتى حضور فعال آنان در مذاکرات دوراروگوئه را تدارک نمايند. يکى از پيشگام‌ترين چنين هويتي، اتحاديهٔ اصناف خدماتى آمريکا بود که شرکت‌هاى بزرگ بين‌المللى هم‌چون آمريکن اکسپرس و سيتى‌بانک را در مجموعهٔ خود جاى مى‌داد. از اين ميان مى‌توان به ساير اتحاديه‌هاى فعال در موارد ذيل اشاره نمود که اتحاديه صنف و خدماتى استراليا، نامرئى‌هاى انگلستان، اتحاديه صنوف خدماتى هنگ‌کنگ، اتحاديه صنوف خدماتى ايرلند، مجمع صنوف خدماتى جنوب آسيا، اتحاديه صنوف خدماتى سوئد و اتحاديهٔ صنوف خدماتى آرژانتين.


چنين اتحاديه‌هائى ترتيب برگزارى نشست‌هاى بين‌المللى منظم را عهده‌دار مى‌گشتند تا به گفتگو در موارد سياست‌هاى تجارى مورد نظر با مجامع رسمى تجارى و مذاکره‌کنندگان نشسته و براى همکارى و بهترين شيوهٔ عمل با ديگران، بسترسازى نمايند.


شبکه رايانه‌اى اتحاديه‌ها مى‌تواند با دو هدف به انجمن‌ها و مجامع کشورهاى در حال توسعه ارائه خدمت نمايد. نخست مى‌تواند مکانيسم ديگرى را برقرار نمايد که اعضاء از طريق آن بتواند با شرکاى بالقوهٔ خود ارتباط برقرار کرده و ملاقات نمايند. دوم مى‌تواند به‌عنوان يک وسيله و ابزار کمک‌ها و مساعدت‌هاى فنى انجمن‌ها به يکديگر، ايفاى نقش نمايد.