منافع ناشى از برنامه‌هاى اعطاء جوايز

از آنجا که يکى از موضوعات مربوط به شرکت‌هاى خدماتى در خارج، کسب اعتبار در بازار محلى مى‌باشد، توانائى بردن جوايزى که بيا‌ن‌کننده عملکرد عالى شرکت باشد کمک بزرگى به شرکت است. اگر تا به‌حال چنين برنامه‌اى در شرکت خود نداشته‌ايد، اين مبحث به شما کمک مى‌کند تا چنين رويکرد‌هائى را مدنظر قرار دهيد.


اداره برنامه‌هاى اعطاء پاداش احتمالاً هزينه‌بر خواهد بود، اما اين برنامه‌ها مى‌توانند از ارزش بازاريابى بالائى براى اعضاء برخوردار باشند، از طريق:


- افزايش درک عمومى از ظرفيت‌ها و توانائى‌هاى اعضاء صنف شما.


- ايجاد نماى عمومى سطح بالا از صنف و اتحاديه صنفى شما.


- کمک به اعضاء براى تهيه نماى مختصرى از بازار شما.


- کمک به اعضاء در جهت اقناع مشتريان بالقوه که ريسک خريد آنها حداقل است، چرا که از يک شرکت داراى لوح تقدير خريد مى‌کنند.

مراحل فعال‌کردن برنامه اعطاء

- مرحله اول: ايجاد يک کميته جوايز به منظور نظارت بر مرحله آغازين.


- مرحله دوم: بررسى و نظرخواهى از اعضاء در مورد نوع جوايز، معيارهاى کلى و بانى مشترک و شرايط داوران.


- مرحله سوم: تهيه يک بروشور به‌ طورى‌که قابل بررسى از سوى بانى مشترک باشد.


- مرحله چهارم: تهيه ليستى کوتاه از بانيان مشترک مناسب و راهنماى آنها به‌وسيله بروشور.


- مرحله پنجم: انتخاب يک بانى مشترک که در حقيقت هيئت داوران را هدايت کند.


- مرحله ششم: تعيين انواع جوايز اعطائى به‌نحوى که اعطاء جوايز هم به شرکت‌ها و هم به اشخاصى که در حرفه‌وفن نقش دارند، اختصاص يابد.

انواع مختلف جوايز

- موفقيت در انواع بازارهاى ويژه و مخصوص.


- موفقيت صادرکننده تازه‌کار.


- ايجاد فرصت‌هائى براى سايرين.


- نو‌آورى در برآوردن نيازهاى مشترى خارجي.


- نو‌آورى و خلاقيت در همکارى تجارى بين صنوف خدماتى مختلف.


- ايجاد يک استراتژى جديد ورود به بازار که مى‌تواند مورد استفاده سايرين نيز قرار گيرد.


- ارتقاء سطح توانائى‌هاى ملى در بازار خارجي.


- صادرات با شريک صنفى مشابه.