متحدين استراتژيک مى‌توانند شرکت‌هائى باشند که با آنها به‌طور مشترک عمليات بازاريابى انجام مى‌دهيد، با آنها يک قرارداد داريد و يا يک نوع رابطه برابر (مانند يک سرمايه‌گذارى مشترک به‌طور رسمي) داريد. اين رابطه ممکن است صرفاً براى يک‌ بار فعاليت و اقدام بازرگانى و يا براى يک مدت طولانى‌تر باشد. در هر حال ويژگى‌هاى اين ترتيبات هر چه باشد، متحدين استراتژيک هر روز بيشتر و بيشتر براى موفقيت در صادرات اهميت پيدا مى‌کنند. اين بخش به همکارى‌هاى مشترکى خواهد پرداخت که مختص فرصت‌هاى ويژه بازرگانى هستند، چه اين فرصت‌ها در قالب همکارى‌هاى مشترک حقيقى باشند و يا به‌صورت روابط مقاطعه‌کارى به‌صورت مقاطعه‌کارى فرعى باشد.