زمانى که مصمم شديد با يک شرکت خارجى همکارى (شراکت) کنيد. اولين کار شما پيدا کردن کانديداهاى مناسب براى اين کار خواهد بود. در بازارى که مى‌خواهيد شروع به‌کار کنيد، شرکاى مختلفى وجود دارد ازجمله:


- شرکت‌هائى که با مشتريان مشابه که براى کار ويژه‌اى در خارج به‌صورت مقاطعه‌کارى کار مى‌کنند (مطلوب شما).


- شرکت‌هائى که مى‌خواهند مشتريان خود را افزايش دهند و نيازمند تخصص‌هاى ويژه آن هستند.


- شرکت‌هائى که داراى پروژه‌هاى تضمين شده يا پيشنهادات دائمى بوده و نيازمند مقاطعه‌کاران فرعى (همچون شرکت شما) هستند.


ممکن است قبل از اينکه بازار خاصى را مورد نظر قرار دهيد، دوست داشته باشيد تا تجارت بيشترى خارج از بازار داخلى خود کسب نمائيد. در اين صورت مى‌توانيد با شرکت ديگرى از کشور خودتان که قبلاً صادرات داشته ارتباط برقرار کنيد و ببينيد آيا مى‌توانيد مقاطعه‌کار فرعى آن شرکت باشيد. يا مى‌توانيد با شرکتى محلى / منطقه‌اى که يک قرارداد مقاطعه‌کارى بزرگى را انجام مى‌دهند، ارتباط برقرار کنيد و بررسى کنيد که آيا کارى وجود دارد که بتواند به عنوان مقاطعه‌کار فرعى به شما واگذار کنند. اگر دوست داريد با آنها کار کنيد بنابراين مى‌توانيد برخى فرصت‌هاى ديگر همکارى و شراکت را به‌وجود ‌آوريد.


يکى از مشکلات انتخاب شريک در خارج، اغلب عدم آشنائى با شرکت‌هاى مختلف است. شما مى‌توانيد از کتابچه‌هاى راهنماى انجمن‌هاى صنفى رشته مرتبط براى انتخاب کانديداهاى بالقوه استفاده کنيد. هم‌چنين مى‌توانيد يک شرکت مشاوره‌اى را استخدام نمائيد تا شريک خوبى براى شما بيابد. و يا مى‌توانيد با استفاده از شرکت‌هاى تبليغاتى آگهي، مبنى بر اينکه به‌دنبال يک شريک تجارى خوب هستيد در نشريات صنفى مربوطه به چاپ برسانيد.


صرف اينکه يک شريک تجارى خارجى با شما کار مى‌کند به اين مفهوم نيست که بهترين شريک براى شما است. متوجه خواهيد شد که چنان‌چه چنين شرکتى را به‌کار گيريد تا خدمات اوليه‌اى را براى شما انجام دهد (و به اين وسيله آن را محک بزنيد)، شانس موفقيت شما افزايش خواهد يافت. اگر شرايط به وفق مراد شما بود در آن صورت مى‌توانيد فرصت‌هاى بيشترى براى انتخاب شريک و همکار رسمى پيدا کنيد. حداقل سعى کنيد تا با ايجاد حسن‌نيت، شرکت همکار بتواند شما را در ورود به بازار کمک کند. وقتى شما کانديداهاى مختلفى را بررسى مى‌کنيد، نيازمند معيارهاى روشنى براى انتخاب هستيد تا با اولين شرکتى که به شما پيشنهاد همکارى مى‌دهد همکارى خود را آغاز نکنيد.

فلسفه انجام فعاليت تجارى

برحسب روابطى که با مشترى داريد لازم است تا بتوانيد با يکديگر خوب کار کنيد. بنابراين وجود يک فلسفه مشابه فعاليت اقتصادى اهميت دارد.

ساختار تصميم‌گيرى

زمانى که پروژه‌اى در حال اجراء است تصميمات بايستى به سرعت گرفته شوند. در اين صورت لازم است تا مطمئن باشيد که از فرآيند تصميم‌گيرى شريک خود آگاه هستيد. در کل بايد گفت که اگر فرآيندهاى تصميم‌گيرى شما يکسان و مشابه باشند روابط شما با شرکاء خود، بهترين کارکرد را خواهد داشت.

مکمل بودن مهارت‌ها

يکى از دلايل اوليه براى همکارى مشترک، تکميل مهارت‌هاى شرکت شما مى‌باشد. بايد در مورد نقاط قوت خود شفاف باشيد و مطمئن باشيد که شريک شما در حوزه‌هاى مکمل شما به جاى برابرى با توانائى‌هاى شما داراى نقاط قوت و برترى نسبت به شما است. اين فرآيند تکميلي، نفود و تأثرات رقابتى شما را افزايش خواهد داد.

احترام به تجارب حرفه‌اى

براى اجتناب از اين ترس مشترک که شما از طريق همکارى با شريک ديگر، رقيب مؤثرترى را خلق نمائيد، بسيار مهم است که شرکائى انتخاب کنيد که بدون مضايقه به تجارب حرفه‌اى شما احترام مى‌گذارند و هيچ قصدى براى کپى‌بردارى آن ندارند.

خصوصيات اعضاء تيم

موفقيت هر پروژه‌اى بسته به اعضاء تيم آن پروژه دارد بايد اطمينان بيابيد که با شرکائى همکارى کنيد که به موافقت‌نامه‌هائى مربوط به استفاده از اشخاص ويژه و معين احترام مى‌گذارند و نه افرادى که مى‌توان هر نيروى کار قابل دسترسى ديگر را به جاى آن افراد ويژه جايگزين نمود.

مهارت‌هاى مديريت پروژه

براى اينکه در بازار خارجى سود کنيد لازمه آن داشتن مديريت دقيق امور مالى و ساعت‌هاى کارى است. شما بايد با شرکائى همکارى کنيد که سيستم‌هاى عالى مديريت پروژه دارند و علاقه‌مند هستند تا وقت را صرف ايجاد روابط کنند.


بزرگ‌ترين چالش در مرحله انتخاب شريک تجارى صرف وقت است براى ارزيابى روابط، قبل از تعهد دادن به يک شريک ناسازگار، براى اجتناب از انتخاب سريع و نسبتاً کورکورانه يک شريک تجارى بهتر است تا کانديداهاى مختلف را از طريق شبکه کامپيوترى شناسائى کنيد. بسيار حياتى است که شما براى ارزيابى هر کدام از آنان وقت بگذاريد.