همکارى با يک شرکت چندمليتى که با يک مؤسسه مالى بين‌المللى قرارداد بسته يا اينکه در بازار شما منافع بازرگانى ديگرى دارد، چالش‌هاى گوناگونى ايجاد مى‌کند. اوّل بايد بدانيد که چه نقاط قوتى در اين همکارى داريد موارد ذيل سؤالاتى است که بايد در اين خصوص از خود بنمائيد:


- آيا شما به‌دليل ارتباطات محلى خود بخشى از تيم پروژه هستيد؟ اگر جواب مثبت است بايد مطمئن شويد که کنترل روابط متقابل با مقامات محلى را در دست داريد به‌ طورى‌که اعتبار شهرت شما مخدوش نشود.


- آيا به‌دليل تجارب حرفه‌اى و تخصصي، عضوى از تيم پروژه هستيد؟ اگر جواب مثبت است بايد مطمئن شويد که در امور مربوط حوزه صلاحيت خود، کنترل داريد. و هم‌چنين بايستى به اين، موضوع اشاره کنيد که توانائى ادامه همکارى را به‌عنوان شريک تجارى در ساير بازارهاى خارجي، در جاهائى که تجارب و تخصص شما مفيد است، داريد.


- آيا به‌دليل اينکه يک شريک محلى مورد نياز است، شما به‌عنوان عضوى از تيم پروژه هستيد؟ اگر جواب مثبت است شما به‌صورت بالقوه در يک موقعيت نامناسبى قرار داريد. شرکت چندمليتى ممکن است قصد داشته باشد که شرکت شما کار اصلى را انجام دهد و ممکن است اين نيت را داشته باشد. اين فرصتى است که آنچه در توان داريد، نشان دهيد تا بتوانيد رابطه‌اى را ايجاد کنيد که در پروژه‌هاى ديگر نيز اين رابطه تداوم يابد.