اتحاد استراتژيک مانند هر نوع رابطه ديگر است. اگر به آنها توجه کافى شود، موجب کاميابى هستند و اگر مورد غفلت قرار گيرند، مانع رشد مى‌شوند. در يک اتحاد موفق دو طرف تجارى اين همکارى را ارج مى‌نهند و اعتقاد دارند که آنها از اين همکارى منافعى به‌دست مى‌آورند که به تنهائى قادر به تحصيل آن نيستند. وجود معيارهاى مشخص و مداوم جهت ارزيابى پيشرفت کار مى‌تواند شما را از روند مناسب کار و همکارى شرکاء مطمئن نمايد. ارزشى که براى اتحاد و همکارى وجود دارد، لازم است به‌طور واقعى در تخصيص منابع به مديريت ارتباطات بين شرکاى تجارى منعکس شود. در مواقعى که مشکلاتى رخ مى‌دهد، امکان دستيابى به تصميم‌گيرندگان خبره بايستى فراهم شود.