وقتى شريک خود را انتخاب نموديد، لازم است دو طرف بر روى مسائلى چون مسؤوليت‌ها، استانداردهاى کيفيت، برنامه کار و چارچوب زمانى لازم، مالکيت معنوى و شايد مهم‌تر از همه اينکه اگر اولين قرارداد و همکارى با موفقيت مواجه شود، قراردادهاى بعدى چه خواهد شد، توافق کنند. اين به‌ نفع شما است تا يادداشت تفاهمى در خصوص نقش خود در پروژه تنظيم نمائيد.به‌خاطر داشته باشيد که هر گونه مذاکره در مورد يک يادداشت تفاهم بخشى از ايجاد يک رابطه کارى خوب مى‌باشد. وقتى با شريک بالقوهٔ خود به يک تفاهم مشترک رسيديد که در يادداشت تفاهم منعکس شده است، پس از آن، سايرين (مثلاً حقوق‌دانان) مى‌توانند آن را دقيق‌تر تنظيم نمايند.