ارائه اطلاعات بازار

بيشتر دولت‌ها ساز و کارهائى (مانند وابسته‌هاى بازرگانى در خارج يا مراکز توسعه صادرات) براى جمع‌آورى و نشر اطلاعات مربوط به بازارهاى صادراتى مهم دارند. کارکنان چنين مراکزى بايد در جريان نيازهاى اطلاعاتى صادرکنندگان خدمات قرار داشته باشند. براى نمونه علاوه بر اطلاعات سنى بازار، صادرکنندگان خدمات معمولاً نياز به اطلاعاتى از بازارهاى هدف خود در زمينه‌هاى زير دارند:


- شرايط ورود موقت براى تجارت؛


- اتحاديه‌هاى صنفى مهم تجارى و خدماتي؛


- نقش دولت در ارائه خدمات؛


- برنامه‌هاى تأمين مالى خدمات تجارى از منابع خارجي؛


- شرايط مربوط به اسناد و مدارک شغلى و حرفه‌اي؛


- گزينه‌هاى موجود براى ايجاد يک دفتر کوچک؛


- کيفيت زيرساخت‌هاى مربوط به ارتباطات راه دور؛


- عوامل فرهنگى مؤثر بر روندهاى تجاري؛


- بهترين روش‌هاى ملاقات با شرکاى بالقوه.


علاوه بر اين صادرکنندگان خدمات نياز به اطلاعاتى در مورد شرکت‌هاى عمدهٔ خدماتى در بازار خود هستند. آمارهاى جمعيتى بازار براى شرکت‌هاى خدماتى که به‌دنبال کسب و افزايش اعتبار خود هستند کاربرد زيادى ندارد.

برنامه‌ريزى براى توسعه صادرات

از راه‌بردهاى ملى توسعه صادرات گاهى اين‌گونه برداشت مى‌شود که طرح‌هاى مربوط به کالاها نيازهاى بخش خدمات را نيز در بر مى‌گيرد، در صورتى‌که صادرکنندگان خدمات نيازهاى مخصوص به‌خود را دارند. در ذيل به يک سرى اقدامات جهت اطمينان از اينکه برنامه‌هاى ملى توسعه صادرات، اين نيازها را در بر مى‌گيرد اشاره شده است:


- بررسى ترکيب صادرات کنونى ”ساير خدمات“ به‌ منظور پى‌ بردن به اينکه چه صادر مى‌شود.


- بررسى و از ميان برداشتن موانع تأمين مالى به‌ويژه پذيرش حساب‌هاى قابل دريافت و سررسيدها به‌عنوان وثيقه تسهيلات اضافى و وام‌هاى سرمايه در گردش صادرکنندگان خدمات.


- اولويت دادن به بررسى کمبودها در زمينهٔ زيرساخت‌هاى ارتباطات راه دور. حداقل بايد به اين امر به اندازهٔ کمبودهاى زيرساخت‌هاى حمل و نقل اهميت داده شود.


- اطمينان از دسترسى به ارتباط اينترنتى ارزان در سراسر کشور به‌عنوان ابزارى براى جمع‌آورى اطلاعات، ايجاد ارتباط با مشتريان و تحويل خدمات.


- بازنگرى برنامه‌هاى آموزشى کنونى براى اطمينان از اينکه نيازهاى بخش خدمات در زمينهٔ مهارت‌هاى نرم‌افزارى (مثلاً در ارتباطات راه دور، حل مشکل، مذاکرات، تفکر خلاق) مورد توجه هستند.


- ارائه استانداردهاى بين‌المللى تضمين کيفيت براى خدمات و کسب گواهى‌نامه‌هاى ISO 9000 و ISO 14000.


- اطمينان از اينکه اتحاديه صنف خدمات سهمى در برنامه‌ريزى توسعه صادرات و تدوين سياست‌هاى تجارى دارند.


- شناسائى بازارهاى کليدى صادراتى براى خدمات و مذاکره راجع به شرايط ورود موقت براى تجار.


- آموزش وابسته‌هاى بازرگانى خارج از کشور در زمينهٔ توسعه صادرات خدمات به بهترين نحو.


- توسعه ساز و کارى مکانيزمى براى گنجاندن تجارت موفقيت‌آميز در سخنرانى‌هاى عمومى و ابزار و موارد تبليغاتي.

استفاده از استانداردهاى بين‌المللى تضمين کيفيت

يکى از راه‌هائى که شرکت‌هاى خدماتى مى‌توانند براى اطمينان دادن به مشتريان بالقوه از کيفيت خدمات ارائه شده در پيش بگيرند، به ثبت رساندن يکى از استانداردهاى تضمين کيفيت ISO 9000 است. در حالى‌که استانداردهاى ديگر، مربوط به محصول نهائى مى‌شود، سرى‌هاى ISO 9000 براى روند تحويل خدمات نيز مى‌باشد ولى چنين کاربردى ضرورتاً به‌طور مستقيم نخواهد بود.


گواهى‌نامه‌هاى بين‌المللى سبب افزايش اعتبار و کاهش هزينه‌ها مى‌گردد ولى کسب و نگهدارى آنها نياز به منابع زيادى دارد. دولت‌ها مى‌توانند از تلاش‌هاى شرکت‌هاى خدماتى براى کسب اين‌گونه گواهى‌نامه‌ها از طريق مدنظر قرار دادن آنها در روند بازنگرى خريدها و هم‌چنين از طريق ايجاد مراکزى براى نظارت بر تقاضاى چنين استانداردهائى براى شرکت‌هاى خدماتى کمک نمايند.


مرکز تجارت بين‌المللى (ITC) در نظر دارد يک کتابچهٔ راهنما در زمينهٔ ISO 9000 براى شرکت‌هاى خدماتى در آينده نزديک به‌ چاپ رساند. اين کتاب راهنمائى‌هاى علمى در مورد چگونگى کسب گواهى‌نامهٔ ISO 9000 را ارائه مى‌نمايد و به بحث در مورد خط ‌مشى‌هاى انگلستان در مورد تقاضاى چنين استانداردهائى براى شرکت‌هاى بسيار کوچک مى‌پردازد.

تقويت انجمن‌ها و اتحاديه‌هاى ملى خدمات

صادرکنندگان خدمات مى‌دانند که داشتن انجمن‌هاى صنفى قوى به نفع آنها خواهد بود؛ زيرا اين انجمن‌ها به آنها امکان مى‌‌دهد تا با همتايان خود در ديگر بازارها رابطه برقرار کنند و همکارى خود را با آنها تقويت نمايند. در بعضى از کشورها اين انجمن‌ها نقش فعالى را در برقرارى استانداردها براى صنف خدماتى مربوط ايفاء مى‌کنند. تعيين ضوابط و مقررات صنفى و اجراء مجموعه مقررت حرفه‌اي، همگى از ويژگى‌هاى عمدهٔ انجمن‌هاى صنفى کارآمد بوده و آنان به ايجاد درک و منطق حرفه‌گرائى در ميان شاغلين بخش خدمات کمک مى‌نمايند. علاوه بر اين اتحاديه‌ها يا انجمن‌هاى صنفى مى‌توانند نقش مهمى در تقويت توسعه حرفه‌اى ايفاء نموده و به اين طريق استانداردهاى خدمات ارائه شده را ارتقاء مى‌دهند.


دولت‌ها مى‌توانند با به رسميت شناختن انجمن‌هاى صنفى به‌عنوان نمايندگان بخش خدمات اثربخشى آنها را تضمين نمايند. از انجمن‌هاى صنفى مى‌توان به‌عنوان کانال‌هاى انتشار اطلاعات بازار و براى مشاوره با بخش خصوصى در صورت لزوم استفاده کرد. به‌عنوان مثال دخالت يک انجمن صنفى در روابط با مؤسسات کمک‌کننده مى‌تواند سبب ارتقاء وجههٔ قابليت‌هاى محلى گردد و در نتيجه از توسعه صادرات خدمات حمايت نمايد.