از آنجائى‌که نزديک به ۸۰ درصد بار صادراتى ايران توسط کشتى حمل مى‌شود، و حمل دريائى به علت دسترسى به آب‌هاى بين‌المللي، به‌طور طبيعى بستر اصلى حمل صادرات ايران به حساب مى‌آيد، و از سوى ديگر وجود پيشينه و تجربهٔ وارداتي، اين بخش از کار صادرات را نيز داراى فرهنگى وارداتى کرده است که خود به خود تنگناهائى را بر کار صادرات غيرنفتى ايران تحميل مى‌کند.در زمينهٔ حمل دريائى کالاى صادراتى در ايران دو بخش وجود دارد که عبارتند از: مراحل قبل از خروج و عمليات حمل صادراتي، که حمل داخلى و انبار کردن کالا، مروبط به بخش قبل از خروج است و عمليات بندرى ساحل تا اسکله و بارگيرى و عمليات حمل دريائى مربوط به بخش دوم. هر کدام از اين مراحل مسائل خود را دارد.