انبارکردن کالا در بندر

انبارکردن کالا از مسائل بسيار مهم در امر صادرات است، زيرا اين امر به نوع بسته‌بندى بستگى دارد. علاوه بر آن اين نکته را بايستى در نظر داشت که در هر نوبت بارگيرى و تخليه احتمال آسيب رسيدن بسيار است. بنابراين، براى پوشش دادن به خطرات صدم ديدن کالا در تخليه و بارگيري، بايستى کالا در چنين انبارهائى بيمه شود و از سوى ديگر علاوه بر رعايت کليهٔ نکات بسته‌بندي، برنامهٔ بارچينى را با مسؤول بارگيرى کشتى و بارشمار کالا هماهنگ مى‌کند و در صورتى‌که براى تعيين کيفيت و کميت کالا از بازرسى مستقل تعيين نشده باشد هماهنگى لازم با بازرسى مستقل جهت حضور هنگام بارگيرى لازم است. بنابراين برنامهٔ بارگيرى براساس نقشهٔ از قبل طرح شده با رعايت حق تقدم هر يک از انبارهاى کشتى آغاز مى‌شود.


پس از بارگيرى هر جزء بار در انبارهاى کشتى برگى به نام تالى (Tally) توسط مسؤول بارگيرى صادر مى‌گردد که يک نسخهٔ آن توسط افسر اول کشتى به‌عنوان رسيد کالا امضاء مى‌شود. در پايان هر روز، گزارش عمل‌کرد روزانه که حاکى از زمان و مقدار بارگيري، زمان توقف (به لحاظ نقص فنى کشتى يا وسائل بارگيرى کشتي، ذکر جزئيات، عدم آماده بودن بار و اتفاقات ديگر) باشد تهيه و به امضاء بارشمار و افسر اول کشتى مى‌رسد و به ضميمهٔ يک نسخه از تالي، به دفتر عمليات اسکله و گمرک امور بندري، توسط نمايندهٔ خط کشتيرانى تحويل مى‌شود و اين کار تا پايان عمليات بارگيرى کشتى مرتباً ادامه مى‌يابد.