اين عمليات به دو بخش تقسيم مى‌شود. يک مرحله عمليات بندرى است که شامل بارگيرى از انبار، حمل تا روى اسکله، تخليه از روى وسيلهٔ حمل و بارگيرى در کشتي، بارشمارى و نهايتاً صفافى در انبارهاى کشتى است و مرحلهٔ ديگر حمل دريائى است. پيش فرض عمليات مذکور آن است که مراحل انجام تشريفات اظهارنامهٔ صادراتى به انجام رسيده و جواز صادراتى گرفته شده و شرکت حمل‌کننده نيز توسط صاحب کالا تعيين شده است.