پس از آنکه مسؤولان حمل تا روى اسکله، تخليه و بارگيرى کشتى و بارشمارى تعيين شدند و موضوع کتباً به ادارهٔ بندر و فرمانده کشتى اعلام شد، عمليات آغاز مى‌شود. کالاى صادراتى در انبار، بارگيرى و از دفتر انبار خارج مى‌شود و کالا به اسکله برده مى‌شود. به هنگام آغاز عمليات بارگيرى کشتي، نمايندگى از طرف ادارهٔ بندر و ادارهٔ گمرک امور بندري، علاوه بر بارشمار، عمليات کادر فنى بارگيرى کشتى را نظارت مى‌کنند و هر يک در پايان روز گزارش بارگيرى را به واحد مربوط به خود ارائه مى‌کنند.

- بارگيرى از انبار


- حمل تا روى اسکله


- تخليه از روى وسيله حمل


- بارگيرى در کشتى


- بارشمارى


- صفافى